Ansvarsfraskrivelse

Copenhagen Light Festival lægger stor vægt på pålideligheden og nøjagtigheden af ​​dataene på sin hjemmeside. Unøjagtigheder og udeladelser kan forekomme. Copenhagen Light Festival er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert eller ufuldstændig information, eller for skader, der skyldes problemer forårsaget af eller iboende i formidlingen af ​​information via Internettet, såsom fejl, afbrydelser, fejl eller forsinkelser i formidlingen af ​​information eller tjenester fra Copenhagen Light Festival, eller af dig til Copenhagen Light Festival via dets hjemmeside eller på anden elektronisk måde. Derudover påtager Copenhagen Light Festival sig ikke ansvar for skader, der er lidt på grund af brugen af ​​information, rådgivning eller ideer leveret af eller på vegne af Copenhagen Light Festival via dette websted.

Copenhagen Light Festival påtager sig ikke ansvaret for indholdet på websteder, hvortil eller hvorfra et hyperlink henvises. Copenhagen Light Festival garanterer ikke, at det modtager e-mails eller andre elektroniske meddelelser rettidigt og påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af en forsinkelse eller manglende modtagelse eller behandling af sådanne sager.

IRP

Designet af dette websted og webstedets information, tekster, grafik, fotografier og illustrationer (‘dataene’) er lovligt beskyttet under copyright-loven, databaseloven og anden gældende lovgivning. Bortset fra juridisk definerede undtagelser må intet reproduceres (inklusive ‘indramning’), gøres tilgængeligt for tredjeparter eller offentliggøres uden forudgående samtykke fra Copenhagen Light Festival. Anmodning om og visning af data er tilladt til privat privat brug inden for rammerne af den specificerede lovgivning. For at hyperlink til (enhver side af) dette websted kræves forudgående samtykke fra Copenhagen Light Festival. Dette vil sandsynligvis blive meddelt, medmindre indholdet, billedet eller omdømmet på gæstesiden ikke er kompatibelt med festivalens navn eller omdømme, dens tjenester eller produkter eller indholdet på dette websted, som besluttet af Copenhagen Light Festival. Navnene og logoerne på dette websted tilhører Copenhagen Light Festival og dets licensgivere. Det er ikke tilladt at bruge et eller flere af disse billeder eller logoer på et andet websted eller andetsteds uden forudgående samtykke fra Copenhagen Light Festival eller den relevante licensgiver.

Privatlivspolitik

Introduktion
Dette er privatlivspolitikken på Copenhagen Light Festival. I denne erklæring forklarer vi, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, vi får gennem dette websted.

Cookies
Vi bruger cookies, der gemmes af din computers browser. Oplysninger bruges til at indsamle anonyme statistiske oplysninger om den generelle brug af hjemmesiden. Du kan justere indstillingerne i din browser for at sikre, at du ikke modtager cookies på vores hjemmeside.

Ændringer
Denne privatlivspolitik kan ændres. Ændringer i privatlivspolitik vil blive annonceret på denne side.

Disclaimer

Copenhagen Light Festival pays the utmost attention to the reliability and accuracy of the data on its website. Inaccuracies and omissions may occur. Copenhagen Light Festival is not liable for any damages resulting from incorrect or incomplete information, nor for any damage resulting from problems caused by or inherent in the dissemination of information via the Internet, such as failures, interruptions, errors or delays in the provision of information or services by Copenhagen Light Festival, or by you to Copenhagen Light Festival via its website or other electronic means. In addition, Copenhagen Light Festival does not accept liability for damages suffered because of the use of information, advice or ideas provided by or on behalf of Copenhagen Light Festival via this website. Copenhagen Light Festival does not accept responsibility for the content of websites to which or from which a hyperlink is referred to.

Copenhagen Light Festival does not guarantee that it receives emails or other electronic messages in a timely manner and does not accept any liability for the consequences of a delay or failure to receive or process such matters.

IRP

The design of this Website, and the Website’s information, texts, graphics, photographs and illustrations (‘the Data’) are legally protected under the Copyright Act, the Database Act and other applicable legislation. Aside from any legally defined exceptions, nothing may be reproduced (including ‘framing’), made available to third parties or made public without the prior consent of Copenhagen Light Festival. Requesting and viewing of the Data is permitted for private individual use within the limits of the specified legislation.

To hyperlink to (any page of) this Website requires the prior consent of Copenhagen Light Festival. This will most likely be granted, unless the content, image or reputation of the guest website is not compatible with the name or reputation of the festival, its services or products or the content of this Website, as decided upon by Copenhagen Light Festival.

The names and logos on this Website are the property of Copenhagen Light Festival and its licensors. It is not permitted to use one or more of these images or logos on another website or elsewhere without the prior consent of Copenhagen Light Festival or the relevant licensor.

Privacy

Introduction
This is the Privacy Policy of Copenhagen Light Festival. In this statement we explain how we handle the personal information we obtain through this website.

Cookies
We make use of cookies that are stored by your computer’s browser. Information is used to gather anonymous statistic information of the general use of the website. You can adjust the settings in your browser to make sure that you do not receive cookies on our website.

Modifications
This Privacy Policy may be modified. Changes to the Privacy Policy will be announced on this page.