Open Call - application

Dansk

Open call 2021

Copenhagen Light Festival vil gerne vise en bred palette af lyskunst og lysværker under den tre uger lange festival. Festivalens overordnede fokus er at udnytte, at København er en af Europas mørkeste byer i vintermånederne, og bruge denne kvalitet til at skabe fundament for arkitektoniske og kunstneriske lyssætninger og indslag. Vi ønsker både at vise voluminøse og storslåede værker samt mindre og mere subtile og tankevækkende værker i vores program.

Et værk består typisk af et udendørs elektrisk lysende objekt eller en lyskilde der oplyser en eksisterende bygning eller plads. Et værk kan også være en interaktion i lys eller en video-projektion på eller i et medie. Alle værker skal kunne betragtes på afstand og give beskueren en tydelig oplevelse. Du bør tage i betragtning, at klimaet er en udfordring og at der stilles krav til lysstyrke og skala for at publikum får den fulde oplevelse. Vi forudsætter at dit værk bygger på bæredygtig teknologi, medmindre det modsatte er en pointe i værket.

Som ansøger til festivalen kan du både søge om fuldstøtte, medfinanceret støtte, kreativ sparring, teknisk support og/eller netværk til at møde værter. Vi bruger vores kontakter og store platform til at skabe dynamiske samarbejder til fordel for alle, i størst muligt omfang.

Dit bidrag vurderes af Kuratorudvalget, som består af fagligheder inden for lysdesign, arkitektur og kunsthistorie. Hver ansøgning behandles fortroligt. Du kan blive inviteret til en samtale i løbet af vurderingsperioden (22 september – medio oktober) for at udvikle projektet til realisering.

Deadline for ansøgninger er d. 21 september 2020, vi modtager dog gerne løbende oplæg og ansøgninger, inden denne deadline, for dialog og sparring.

Ønsker du at booke et sparringsmøde? Vælg en tid enten d. 24. juni eller den 12. august mellem kl. 14 og 18.

Læs mere om sparringsmøder og hvordan du aftaler en tid her.

Placering af værkerne

Festivalen aktivitetskerne er Københavns Havn, Københavns kanaler og Kulturaksen (linjen fra Glyptoteket til Nikolaj kirke), herfra spreder festivalen sig ud med nedslag så der danner sig naturlige ruter langs vandet og i de gamle bydele. Festivalens kerne suppleres af nedslag i brokvarterene og urbane udviklingsområder. Kuratorudvalgets opgave er blandt andet at sørge for at tildele midler så festivalens har et mættet kerneområde i indre by, så man fra et værk kan se det næste værk.

Kuratorudvalgets fokuspunkter

 • Visuel kvalitet 
 • Kunstnerisk værdi
 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturel værdi
 • At skabe et helstøbt festivalkort, både logistisk, kunstnerisk og oplevelsesmæssigt. 
 • Bæredygtighed og anvendelse af bæredygtige teknologier. Vi er sponsoreret med grøn strøm af Ørsted.
 • Det er en fordel hvis man har medsponsorer.
 • Det er en fordel hvis man er i dialog med en vært vedr. placering og evt. medsponsering.
 • Det er en fordel hvis man har tænkt over adgang til strøm og sikring af materiel i forhold til vejr og hærværk.

Krav til ansøgningen

 • Een samlet pdf
 • Max. 10 MB i alt
 • Max 6 sider
 • Sprog: Dansk eller engelsk


Om værket (max 1 side)
Beskrivelse af værket skal indeholde kunstneriske overvejelser, hvad går værket ud på? Hvorfor er det relevant? Konkret beskrivelse af fremtoning og tekniske specifikationer. Konkret beskrivelse af placering hvis værket er stedsspecifikt (evt. placering på kort) eller krav til omgivelser værket tænkes indgået i.

Visualisering (max 2 sider)
Visualisering af værket: billeder, video, animation, skitsering eller anden visualisering + måltegning (størrelse på værket)

Om Kunstneren / Kunstgruppen (max 2 sider)
Beskrivelse af kunstner/kunstgruppe: Portfolio/reference/CV

Budget (max 1 side)
Budgettet skal tydeligt redegøre for om det er med moms eller uden moms. Alle omkostninger der søges støtte til skal være med i budgettet.

* der opkræves ikke et fee ved indsendelse af ansøgniger om støtte og/eller sparring
* ansøgninger der ikke overholder ovenstående krav tages ikke i betragtning.
* hvis dit værk bliver realiseret vil der udarbejdes en samarbejdsaftale, der gensidigt sikrer parternes rettigheder

* se i øvrigt info om dine forpligtigelser som kunstner her

Send materialet til: info@copenhagenlightfestival.org
Emne: Open call 2021

English

Open call 2021

Copenhagen Light Festival wants to showcase a wide range of light art and light works during the three week long festival. The overall focus of the festival is to take advantage of the fact that Copenhagen is one of Europe’s darkest cities during the winter months, and use this quality to create the backdrop for architectural and artistic lighting and moments of magic. We want to show both voluminous and magnificent works as well as smaller and more subtle and perhaps thought provoking works in our program.

An artwork typically consists of an outdoor electric illuminating object or light source that illuminates an existing building or space. A work can also be an interaction in light or a video projection on or in a media. All works must be observable from a distance and you should take into account that the climate is a challenge and that requirements for brightness and scale are required for the audience to have the full experience. We assume that your work is based on sustainable technology, unless the opposite is essential to the artwork.

As a candidate for the festival, you can apply for full support, co-financed support, creative sparring, technical support and / or networking to meet potential hosts. We use our contacts and large platform to create dynamic collaborations for the benefit of everyone, to the greatest extent possible.

Your contribution is assessed by the Curatorial Committee, which consists of specialist in lighting design, architecture and art history. Each application is treated confidentially. You may be invited to a conversation during the assessment period (September 22 – mid October) to develop the project for realization.

The deadline for applications is September 21st 2020, but we would like to receive ongoing proposals and applications before this deadline for dialogue and exchange.

Do you want to book a Q&A meeting? Choose a time either June 24th or August 12th between 14 and 18 o’clock.

Read more about meetings and how to make an appointment here.

Location of the works

The festival’s core of activities are the Port of Copenhagen, the Copenhagen Canals and the cultural axis (the line from the Glyptoteket to Nikolaj Church), from which the festival spreads with impacts so that natural routes form along the water and in the old districts. The core of the festival is complemented by impacts in the neighborhoods and urban development areas. The task of the curatorial committee is, among other things, to provide funds so that the festival has a saturated core area in the inner city, so that from one work you can see the next work.

The focus points of the curatorial committee

  • Visual quality
  • Artistic value
  • Architectural value
  • Cultural value
  • Creating a homogeneous festival map, logistically, artistically and visual.
  • Sustainability and application of sustainable technologies. We are sponsored with a green electrical power by Ørsted.
  • It is an advantage if you have co-sponsors.
  • It is an advantage if you are in dialogue with a host regarding. location and possibly co-financing.
  • It is an advantage if you have thought about access to power and securing equipment to weather conditions and theft.

Requirements for application

Requirements for application

 • One composite pdf
 • Max. 10 MB total
 • Max 6 pages
 • Languages: Danish or English

 

About the work (max 1 page)
Description of the work should include artistic considerations, what is the work about? Why is it relevant? Specific description of appearance and technical specifications. Description of location if the work is site-specific (possibly location on map) or in which environment the work is intended to be in.

Visualization (max 2 pages)
Visualization of the work: images, video, animation, sketching or other visualization + dimension drawing (size of the work)

About the Artist / Art Group (max 2 pages)
Description of artist / art group: Portfolio / reference / CV 

Budget (max 1 page)
The budget must clearly state whether it is with VAT or without VAT. All costs for which funding is sought must be included in the budget.

* A fee is not charged when submitting applications for support and / or sparring
* Applications that do not comply with the above requirements will not be considered.
* if your work is realized, a cooperation agreement will be drawn up, which will mutually guarantee the rights of the parties


* see info on artist’s obligations here

Send the material to: info@copenhagenlightfestival.org
Topic: Open call 2021